Inschrijvingen

 

Je kind is pas ingeschreven in onze school, als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement.
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van jullie kind zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, ... We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

 

Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind. Er dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, de "samenstelling van het gezin"...).

 

Inschrijven

Inschrijven kan ten vroegste het schooljaar voordat je kind op school zal starten.

Data voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024:

  • onze school werkt met een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefeenheid (broers en zussen), alsook kinderen van personeel: vanaf vrijdag 9 september 2022 om 8u30.
  • vanaf vrijdag 30 september 2022 schrijven we leerlingen in die geen gebruik kunnen maken van deze voorrangsgroepen

 

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie.

 

Er zijn zeven instapdata voor de jonge kleuters: telkens de eerste schooldag na een vakantieperiode, t.t.z. na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, na de krokusvakantie, na de paasvakantie en na Hemelvaart. 1 februari is ook een instapdatum.

Uitzondering: kleuters die 2,5j. zijn na de laatste instapdatum kunnen wel al voor het volgende schooljaar ingeschreven worden, want inschrijvingen gebeuren nu per geboortejaar.

Kleuters van drie jaar of ouder kunnen op om het een welke schooldag starten.

Kleuters zijn niet leerplichtig.