Opvoedingsproject

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen.
Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project. U kunt steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie
 

Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf met God als dragende grond. Vanuit onze verbondenheid met God durven we als katholieke basisschool de toekomst hoopvol tegemoet zien en vertrouwen we erop dat onze inspanningen niet op niets uitlopen.

Als katholieke school willen wij, leden van het schoolbestuur, directie, personeelsleden en ouders - in gezamenlijk zoeken - van onze school een tweede "thuis" maken, waar wij elk kind
kennis en vaardigheden helpen verwerven,
leren leren, leren leven,
en een christelijke opvoeding geven.

Wij willen hen in deze opleiding en vorming een waardenschaal aanbieden.

Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als:

· een gelovig vertrouwen in een God die als een vader grenzeloos van mensen houdt;
- respect voor alle mensen zonder onderscheid, vooral voor de zwakke;
· de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen,
· een radicale eerbied voor natuur en mens;
· verbondenheid en solidariteit met anderen,
· vertrouwen in het leven (hoop),
· genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is,
· verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren,
· vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid,
· zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties

Deze waarden willen wij niet aanpraten of opleggen, maar als een blijde boodschap aanbieden en – met vallen en opstaan - proberen voor te leven.

Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan. We nodigen alle leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op:
· de ontmoeting van elkaar in verbondenheid;
· de verdieping in de Bijbelse Boodschap;
· de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf;
· het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met elkaar en (waar het kan) in verbondenheid met God.

In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. Deze levensbeschouwing is verankerd in de christelijke godsdienst en de katholieke traditie.

Het inzicht in de eigen traditie kan verdiept worden door de dialoog met andere levensvisies.

Ook de zinvragen die zich aandienen in de andere leergebieden komen daar uitdrukkelijk aan bod.

Wij willen aandacht geven aan elk kind, met aandacht voor zijn eigen mogelijkheden, vragen en problemen.

We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht zowel sneller als trager. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra …

Wij willen kinderen helpen om kennis en vaardigheden te verwerven; om zich - volgens eigen mogelijkheden - te ontwikkelen. Een basis voor verdere ontwikkeling; een aanloop om zich later met hun gaven en hun ontwikkeling te leren engageren voor anderen. Waar het op aankomt, is dat kinderen de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in het leven.
 
Wij willen onze kinderen leren leren, d.w.z. hen helpen zoeken hoe zij op de beste en meest aangepaste wijze deze kennis en vaardigheden kunnen verwerven. Kinderen zijn zelf actief betrokken bij het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen. Het is onze taak hen hierbij te begeleiden en hen te motiveren voor goede studiemethodes.
 
Wij willen onze kinderen leren leven, d.w.z. hen opvoeden tot rechtvaardigheidszin, tot zorg voor de natuur, leven en gezondheid, tot positieve omgang met anderen, tot soepel aanpassingsvermogen.
 
De ouders, worden zoveel mogelijk betrokken bij het opvoedingsproces via vele persoonlijke contactmogelijkheden: mededelingen in schoolagenda en rapport, ontmoetingen op oudercontactavonden en voorlichtingsavonden. Ouders kunnen op eigen initiatief met directie en personeelsleden afspraken maken voor een gesprek. Voor de algemene contacten hebben ze het forum van de ouderraad en de participatieraad.
 
We delen onze zorg om kwaliteitsvol onderwijs te bieden ook met externen.

Het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijk draagt voor het beleid van de school;
voor de begeleiding op psychisch, medisch en sociaal vlak wordt in onze school beroep gedaan op specifiek bevoegde personen van het CLB die door middel van testen en onderzoek, door gesprek met leerkrachten en ouders, raad kunnen geven voor begeleiding en oriëntering externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering;
de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt;
de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht van kinderen.