Schoolraad

Via de schoolraad krijgen personeelsleden, ouders en lokale gemeenschap inspraak in het onderwijsgebeuren van de school. De schoolraad heeft een mandaat voor 4 jaar en geeft advies aan de directie en schoolbestuur i.v.m. de goede werking van de school. De schoolraad zal personeelsleden, leerlingen en ouders regelmatig informeren over de standpunten die door de schoolraad worden verdedigd, de adviezen die hij uitbrengt en de resultaten van het overleg. Verslagen komen op de website van de school via deze pagina.

Voorzitter schoolraad: Dhr. Jackie Vanobbergen

Ouders: Mevr. Anne Blondé - Mevr. Sylvie Van Acker

Lokale gemeenschap: Dhr. Frank Vandekerckhove - Dhr. Jackie Vanobbergen

Leerkrachten: Mevr. Petra Steyaert - Mevr. Hilde Vander Vennet

Directie: Dhr. Gerrit Depaepe

 

Laatst goedgekeurde verslagen:

februari 2021

augustus 2021

februari 2022

augustus 2022

februari 2023

augustus 2023